برای آشنائی بیشتر با (1) روابط میزبان و میکروب (2) اندازه گیری واکنش‌های ایمنی در جذام (3) استفاده ازاین نتایج درتشخیص و درمان این بیماری بررسی های زیرانجام خواهدشد.بررسی واکنش‌های ایمنی هومورال و سلولی و ایمنوگلبولین های ترشحی .بررسی رابطه ساختمان ژنتیکی افراد وعدم مقاومت در برابر این بیماری .بررسی وجودبیماری های ناشی ازفقدان تیموس و اثر تقویت تیموس در بیماری زائی درجذام .درمان بیماری با استفاده از داروهای نوین و همچنین درمان ایمنی .تطبیق یک روش حساس برای تشخیص مراحل اولیه جذام بمنظور پیشگیری و کنترل و درمان .
کد نوشتار : 9625