ازآنجاکه بسیاری ازهموطنان عرب زبان ، ترک زبان وغیره فارسی نمی دانند،مسئله آموزش کودکان آنهاهمیشه بامشکلاتی عظیم روبروبوده است .زیرا،این کودکان می بایدمانندکودکان فارسی زبان باهمان کتابهاوبرنامه های رسمی باسواد وعلم بیاموزند،وحال‌آنکه این کودکان فارسی نمی داننداین طرح جهت اجرا شامل مراحل ذیل‌است :مرحله اول،عبارت است از: گردآوری اطلاعات وتحقیق که دراین مردم توصیف زبان محلی ومقایسه زبان فارسی وزبان محلی برای اجرا هرچه بهتر این طرح ضرورت دارد،مرحله دوم ،تالیفاست که شامل کتاب معلم وکتابچه تصویربرای کودکان ومرحله سوم ،تدریس آزمایشی می باشد.منظور ازاین کار رفع نقائص تالیف درعمل است .
کد نوشتار : 9210