مشکلات چشمگیر طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو در شش بند زیر خلاصه می‌شود: 1 - دستمزدهای تعیین شده براساس طرح کارگری جاری پاسخگوی نیازهای مادی کارگران در شرایط خاص اقتصادی جامعه (شرایط تورمی) می‌باشد. 2 - در آئین نامه اجرائی و جدول تدوین شرایط احراز رشته‌های شغلی بخش‌های فنی و غیر فنی طرح جاری نواقص چشمگیر و ابهامات فراوانی بچشم می‌خورد به طوریکه اعمال سلیقه‌های شخصی را اشاعه می‌دهد. 3 - رشته‌های شغلی طرح کارگری جاری متناسب با تکنولوژی پیشرفته، گستردگی و تنوع مشاغل نیروگاهی نیست و محدودیت دامنه تطابق آن بسیاری از ویژه‌گیهای شغلی را نادیده می‌گیرد و عملا" مشکلاتی را ببار آورده‌است . 4 - طرح کارگری جاری در مقایسه با طرح یا (نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان) فاقد مکانیزم‌های کارساز بمنظور ایجاد و تقویت انگیزه‌های لازم بویژه برای طی دوره‌های آموزشی و افزایش مهارتها و بکارگیری استعدادها می‌باشد. 5 - طرح کارگری جاری فاقد توانائی‌های لازم برای جذب و نگهداری کارگرانی است که به دلائل مختلف این صنعت را رها کرده و جذب صنایع دیگر می‌شوند. 6 - در جدول مزد طرح کارگری جاری مکانیزم ارزش پایه برای ترفیع و ارتقاء با مبلغ ریالی مزد شغل هر رتبه متناسب نمی‌باشد که این امر منجر به ایجاد تبعیض‌های چشمگیر در دستمزد کارگر اینکه با رتبه‌های مختلف وارد می‌شوند می‌گردد. گرچه این پژوهش به همه موارد اشاره شده خواهد پرداخت و درستی یا نادرستی آنها در چارچوب امکانات این پژوهش خواهد سنجید ولی فرضیه‌های 1 و 4 و 6 بنیادی‌ترین دشواریهای طرح است و اساس کار این پژوهش را تشکیل خواهد داد و به عنوان فرضیه‌های اهم دنبال خواهد شد.
کد نوشتار : 19293