با توجه به اینکه مطالعاتی در زمینه آلودگی هوای تهران صورت گرفته در نقاط مختلف شهر تهران ایستگاههائی بمنظور سنجش روزانه آلودگیها وجود دارد جاداشت مطالعاتی هم در زمینه اثرات این آلودگیها صورت گیرد در حال حاضر بهترین گروه سنی که میتوان اطلاعاتی در باره آنها کسب کرد بچه های مدارس هستند البته هدف این است که آسم و برونشیت در کودکان از طریق پرسشنامه و مراجعه به درمانگاههای محلی در نقاط مختلف تهران بررسی شود در ضمن عواملی مانند سن جنس وضع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وضع مسکن و اعتیاد والدین به سیگار و چپق وروابط هر یک با شیوع بیماری بررسی خواهد شد تاچنانچه اختلافی ازنظر شیوع بیماری ها با پارامترهای مورد نطر مشاهده شود مسئله بطور اختصاصی تر پیگیری شود و با توجه به اینکه آلودگی هوا روبه وخامت است بتوان هشداری به مسئولین امر داد تاچاره ای در نظر گرفته شود.
کد نوشتار : 8616