در بخش اول تحقیق که جنبه مقدماتی را تشکیل می دهد ،مسایل ساختاری و سیاسی جامعه بین الملل مورد بررسی قرار می گیرند .تصویری که در این قسمت از سیستم نظامی حاکم برجامعه انسانی ارائه می شود ،زمینه های فهم و درک دقیق‌تر مسائل مطرح شده درفصول بعدی را فراهم می آورد.دربخش دوم ،ضمن تعریف و ارائه نظریات مربوط به علل مسابقه تسلیحاتی عناصر تشکیل دهند این رقابت از جمله تجارت اسلحه و افزایش هزینه ای نظامی مورد بررسی قرارمی گیرند.در بخش سوم در امور اثرات تکنولوژی نظامی رقابت تسلیحاتی و هزینه های نظامی بر اوضاع اجتماعی سیاسی کشورهای جهان دوم انجام میگیرد.
کد نوشتار : 8329