آیا کارآیی بهتر و بیشتر بدن و داشتن آمادگی جسمانی حرکتی بهتر، می‌تواند با سطح عزت نفس در بین دختران دانشجو ارتباط و همبستگی داشته‌باشد به عبارت دیگر شرایطی را برای دانشجویان بوجودآورد که به خویشتن شناسی آنها کمک کرده و تصویر مثبت و بهتری را از خود در آنان بوجودآورد؟ جهت پاسخگویی به این سئوال، سطح آمادگی جسمانی - حرکتی و سطح عزت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز اندازه‌گیری شد. روش تحقیق زمینه‌ای می‌باشد که به روی 115 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز انجام پذیرفت . ابزار جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری آمادگی جسمانی - حرکتی و سطح عزت نفس ، تست ایفر و سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت بود. تست آمادگی جسمانی - حرکتی شامل درازونشست ، پرش جفت ، دورفت و برگشت ، بارفیکس ، دو45 متر و دو545 متر می‌باشد و سیاهه عزت نفس کوپراسمیت نیز در 35 عنوان تنظیم شده می‌باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از برنامه کامپیوتری Gauss و HG و پس از آزمون فرضیه‌ها بر طبق فرمول ضریب همبستگی پیرسون و تی (T) نتایج ذیل حاصل گردید. 1 - همبستگی معنی‌داری بین سطح آمادگی جسمانی - حرکتی با سطح عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه چمران اهواز با سطح اطمینان 95 درصد مشاهده نشد. 2 - همبستگی معنی‌داری بین سطح آمادگی جسمانی با سطح عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز با سطح اطمینان 95 درصد مشاهده نشد. 3 - همبستگی معنی‌داری بین سطح آمادگی حرکتی با سطح عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز با سطح اطمینان 95 درصد مشاهده نشد. 4 - اختلاف معنی‌داری بین میانگینهای سطح عزت نفس دانشجویان با آمادگی جسمانی - حرکتی خوب در مقایسه با سطح عزت نفس دانشجویان با آمادگی جسمانی - حرکتی ضعیف با سطح اطمینان 95 درصد مشاهده نشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، در پاسخ به سئوالی که در ابتدا طرح شد، می‌توان گفت سطح آمادگی جسمانی - حرکتی با سطح عزت نفس دختران دانشجو ارتباط و همبستگی معنی‌داری ندارد.
کد نوشتار : 19291