مطالعات محیطی شامل محیط طبیعی عوامل استقرار شهر ویژگیهای اقلیمی -2مطالعات تاریخی و اجتماعی شامل شهر روند شکل گیری ساخت اقتصادی ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر -3مطالعات مربوط به فعالیتها و کاربریها شامل بررسی و تعیین کاربریهای درون و برون شهری وضع‌پیشین کاربریهای وضع موجود و نحوه توزیع‌فضائی -4بررسی جنبه های کالبدی شهر شامل ساخت و سازمان شهر(نحوه توزیع و استقرار عناصراصلی شهر)بافت شهر و چکونگی قرارگیری دانه های بافت شهر(سیمای شهر)بررسی خصوصیات بصری و کیفی مناظر وچشم اندازهای فضاهای شهری -5گونه شناسی فضاهای مسکونی که شامل بررسی وتحلیل نحوه توزیع فعالیتها و کارکردها.بررسی و تحلیل خصوصیات کالبدی وطبقه بندی گونه ها.
نمایه ها:
کد نوشتار : 8313