اهمیت محیط زیست کشاورزی و اقتصادی اسکوی آذربایجان ،بعلت ویژگیهای طبیعی آن انگیزه ی اجرای این طرح پژوهشی بعنوان مبنای مطالعات گسترده ی آینده در مناطق مشابه بوده است .دراین طرح‌پس از انجام مطالعات بیبلیوگرافیگ در زمینه ی شناخت منطقه از نظر جغرافیای طبیعی انسانی اقتصادی و کشاورزی ابتدا فون و فلور زراعی منطقه جمع‌آوری و شناسایی گردیده و بررسی های بیوستونیک بمنظور روشن ساختن روابط و هم بستگی های گونه های جانوری و گیاهی انجام گرفته اند ،تاجنبه ی کاربردی این بررسی ها با شناخت مسائل زیستی منطقه گونه های زیستی مفید گیاهی وجانوری هم چنین گونه های بویژه جانوری زیان بخش بنام آفات گیاهان زراعی وفرآورده های کشاورزی وصنعتی تحقق پذیرفته و از نظر اکولوژیکی شناخته شده است .ضمنا برای فراهم ساختن زمینه کاربردی نتایج این پژوهش از نظر کشاورزی و اقتصادی مشاهدات انجام یافته برروی گونه های زیستی مهم بعنوان مقدمه ای برای انجام بررسی های بیواکولوژیکی بر روی آنها در گزارش نهائی این طرح در دست تهیه است .
کد نوشتار : 8236