اجرای این طرح برای اندازه گیری سریع در محیطهایی که مشکوک به خارج کردن مقدار قابل توجهی اسید در هوای مجاور هستند مثل کارخانجات اسیدسازی باطری سازی وتصفیه خانه های نفت و نظایر آن می باشد و براساس اجرای این طرح می توان با تقریبی خیلی بیش از آنچه تاکنون اسید هوا باروش‌های شیمیائی اندازه گیری شده است .غلظت حجمی و ذره ای ونیز منحنی توزیع قطری ذرات اسیدمعلق در هوا را بدست آورد.
کد نوشتار : 8127