اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی زمین و محاسبه تغییرات آن در امتداد دوتراورس شمالی و جنوبی درمنطقه کالر ملانژ سبزواریکی در مشرق بطول 15 کیلومترو دیگری در مغرب آن بطول 25 کیلومتر سه هدف از اجرای این طرح مورد نظراست -1:از نظر اقتصادی چنانچه منابع مغناطیسی در منطقه وجود دارد کمیت و کیفیت آن مشخص شود-2.از نظر علمی علل وجودی کالر ملانژ و شرایط تکتونیکی که منجر بوقوع مولفه های اولترابازیکی و رسوبات دریائی کم عمق و ستامرفیک این مخلوط گردیده است -3.در نظر است تدریجا باجمع‌آوری اطلاعات نظیر آنچه که در این طرح مورد نظر میباشد نقشه ژئو مغناطیسی منطقه خراسان تهیه گردد.از هر سه جنبه مورد بحث فوق ضرورت این بررسی روشن است .
کد نوشتار : 8059