تعیین پارامترهای فیزیکی خاک از قبیل منحنی رطوبتی خاک ، هدایت آبی اشباع و منحنی نفوذ آب به خاک در مطالعات آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی، مدیریت آب و کلیه پروژه‌های آب و خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. تعیین پارامترهای فوق‌الذکر مستلزم عملیات صحرایی و آزمایشگاهی، صرف زمان و هزینه می‌باشد. بدین جهت کوششهای زیادی در راه مدل سازی و پیشگویی این پارامترها از روی سایر خصوصیات فیزیکی خاک که معمولا در دسترس بوده و اندازه‌گیری آنها معمول است (از قبیل بافت خاک و وزن مخصوص ظاهری) صورت پذیرفته است . در این پژوهش با استفاده از مثلث تعیین بافت خاک ارائه شده توسط شیرازی و بورسیما (1984) و معادلات ارائه شده توسط کمپبل و همکاران (1985) اقدام به تهیه منحنی‌های رطوبتی خاکهای مورد آزمون و واسنجی معادلات اخیر گردیده شد. نتایج بدست آمده موید آنست که : الف) با واسنجی معادلات ارائه شده از میزان مجذور مربعات خطا منحنی رطوبتی خاکها، به غیر از خاک شماره 3 و 4 کاسته شده است . ب) نتایج معادلات کمپبل و همچنین معادلات واسنجی شده نشانگر آنست که با افزایش مکش ، به مقدار مجذور مربعات خطا افزوده می‌گردد و در نتیجه از دقت معادلات در تخمین مقادیر واقعی کاسته می‌گردد. همچنین به منظور همانندسازی منحنی سرعت در طی زمان نفوذ با توجه به مشخصات بافتی خاک ، مثلث تعیین بافت (جدید) و وزن مخصوص ظاهری خاک اقدام به تهیه مدل کامپیوتری نمودیم . اساس کار بر مبنای قانون دارسی استوار می‌باشد خاک به شبکه‌ای از گروه‌های عمودی تقسیم‌بندی شده است میزان تغییرات پتانسیل و هدایت هیدرولیی در هر گره بعنوان نیروی جلوبرنده (3) آب در خاک در نظر گرفته شده است . نتایج حاصل از مدل در مقایسه با نتایج آزمایشهای صورت پذیرفته در ایستگاههای ورامین و خاوره نشاندهنده موارد زیر می‌باشد : الف) مدل در تقلید شکل کلی منحنی نفوذپذیری در طی زمان نفوذ موفق عمل نموده است . ب) در ابتدای زمان نفوذ و در زمان رسیدن به نفوذپذیری پایه، مدل از درصد خطا کمتری نسبت به مقادیر واقعی برخوردار بوده است . ج) با اینکه نسبت به سایر مدلهای پیشین بخاطر بکارگیری تغییرات شدت پتانسیل ماتریک بجای پتانسیل ماتریک از ارجحیت برخوردار است ولی همچنان مدل جهت خاکهایی با پروفیل همگن (بدون لایه) کاربرد دارد. بنابراین نیاز است که جهت خاکهای مطبق، مدل کاملتری تهیه شود.
کد نوشتار : 18738