راندمان کارخانجات قندایران درطی دهساله اخیر که ازبرنامه 10 ساله تولید چغندرقند دررابطه باطرح خودکفائی قند وشکر استخراج شده نشان میدهد که طی دهساله 51-61 درصد ملاس تولیدی دراین مناطق افزایش داشته این وضعیت نظیر وضعیتی است که طی سال های گذشته درکشورهای اروپائی اتفاق افتاده وعلت اصلی آن مصرف بی رویه وبی برنامه کودهای ازته بوده دربررسیهایی که انجام گردید معلوم شد که چهار عامل مشروحه زیر که به آسانی قابل تعیین میباشد درکیفیت چغندرقند تاثیر نهائی دارند درصد قند مقدار پتاسیم ،مقدار سدیم ،مقدار ازت مضره باید ذکر کرد که نه فقط حضوراین عوامل در کیفیت چغندرقند موثرند بلکه نسبت آنها بیکدیگر نیز قابل توجه میباشد وازمیان این عوامل مقدارازت مضره تاثیر بسیارزیادی درکیفیت چغندرقنددارد مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که هرچقدر میزان مصرف کودازته زیادتر شودمقدار ازت مضره درغده افزایش می یابد ونیزبسیاری ازمطالعات نشان داده که زمان مصرف کود ازته بر روی میزان ازت مضره اثرات قطعی دارد،لذا این طرح بمنظور بررسی اثرات میزان و زمان مصرف کود ازته برروی کیفیت چغندرقند طراحی شده .
کد نوشتار : 9953