باتوجه به عدم وجود اطلاعات کافی درزمینه شیوع بیماری قنددرمنطقه اصفهان ومطالعات قبلی تیم مشترکانستیتو تغذیه ودانشگاه اصفهان درزمینه نان و ترکیب نان دراصفهان ورابطه احتمالی آن بابیماری قند،اجرای طرح پیشنهادی درتکمیل مطالعه عمومی شیوع بیماری قند درایران وشناخت ویژگیهای بالینی وآزمایشگاهی واحیانا عوامل ناشناخته اقلیمی دربروز آن مفید خواهدبود.پیش‌بینی میشود بافعالیت اعضای تیم وافرادی که بطور قراردادی فعالیت خواهندکرد،طرح ظرف یک سال به پایان برسد.متد بررسی متکی به انتخاب شانس افراد درگروههای مختلف سنی وشغلی خواهدبود که برای هرکدام فرم جامعی تهیه ونمونه خون وادرار موقع ناشتا ودوساعت بعدازخوردن شربت گلوکز تست خواهدشد.
کد نوشتار : 37850