دراین بررسی کوشش خواهدشد که مقادیر خون (کلسترول - تری گلیسریدها) درگروه های مختلف موردبررسی باارقام فشارخون ،تواما مطالعه شده ونقش متقابل این عوامل برروی یکدیگر تجزیه وتحلیل گردد.ازاین بررسی میتوانیم باشناسائی رابطه آن بامعیارهای دیگر اندکس پوندرال وفشارخون ،چگونگی تغییرات مقدار چربی خون رادراشخاص چاق وبا وزن طبیعی وافراد دارای فشارخون طبیعی ومبتلایان به ازدیاد فشارخون شریانی بشناسیم ازاین راه به نقش احتمالا موثر اختلالات متابولیسم چربی و چاقی درفشارخون میتوان پی برد.
کد نوشتار : 6100