به منظور بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی در بیمارانی که تحت درمان به روش پالاتال اکسپانش با پلاک متحرک قرار می‌گیرند تعداد 44 بیمار از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلینیک تخصصی عمار انتخاب شدند. از کلیه بیماران قبل و بعد از درمان رادیوگرافیهای ‏‎Panorex‎‏ و ‏‎Lateral Cephalometty‎‏ و قالبهای فک بالا و پائین به عمل آمده اندازه‌گیری‌های لازم بر روی آنها انجام شد.در این تحقیق که در 34 بیمار بررسیهای سفالومتریک و در 44 بیمار بررسیهای عرض قوس فکی با استفاده از کست‌های دندانی بررسی گردید. در مورد هر بیمار 22 پارامتر رادیوگرافیک و 6 پارامتر کست‌های دندانی بطور جداگانه برای هر بیمار اندازه‌گیری شد و از آنها میانگین و انحراف معیار محاسبه گردید.
کد نوشتار : 50024