چون توتون تیکلاک استحصالی از منطقه سراب مورد توجه مسئولین خرمن سیگارتهای تولیدی نمی باشد ،لذا تغییر نوع واریته مورد کشت ونحوه عمل آوردن توتون درآن منطقه ضروری می نمود. براین اساس واریته های مختلف توتون درمنطقه سراب بصورت آزمایشی کاشته شدبررسیهایی اولیه نشان می دهد که شرایط آب و هوائی وموقعیت منطقه سراب ازحیث خاک برای کشت توتون مناسب می باشد. انواع ترابوزان نسبت به سایرارقام کاشته شده راندمان بیشتری داشته اند.ضمنا بررسیهائی از زمینه مسائل زراعی و نارسائیهای موجود انجام و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است .
نمایه ها:
گیاه | 
سراب | 
کشت | 
کد نوشتار : 5010