میوز ومیتوز درزعفران مزروعی ایران شرح داده شده است نتایج نشان میدهد که این گونه گیاهی ،عقیم واتوتیرپیلوئید می باشد.آنالیز کاریوتیپ یکنوع واژگونی کروموزومی عقب ماندگی وحذف کروموزومی وتوزیع کروموزومها درمرحله آنافاز اول میوزشرح داده است ،همچنین دلائل عقیمی زعفران روشن شده است .
نمایه ها:
ایران | 
کد نوشتار : 4740