این طرح جنبه مقدماتی داشته وهدف نهائی آن بررسی سیستم حسابداری شهرداریهای ایران وشناخت نقائص موجود وارائه پیشنهادهای لازم برای رفع این نقائص وباکمال ارائه یک سیستم حسابداری جامع برای شهرداریهای ایران باتوجه به حجم فعالیت هر دسته ازشهرداریها بوده است .
کد نوشتار : 4597