پس ازتهیه پنیر،پساب آن که دارای مقداری از بهترین پروتئین های حیوانی است ، دور ریخته می شود.آلوده کردن محیط زیست و جو تقریبا50 " درصد از مواد خشک شیر در آن ،فکر بازیابی و استفاده از مواد غذائی آب پنیر راموجب شده است .دراین طرح،ارائه روشی جهت استفاده ازآب پنیر و تبدیل آن به نوعی کشک قابل اجرا در کارگاههای کوچک مورد توجه و تحقیق قرارگرفته ،که تامرحله نمونه سازی و تولید آزمایشگاهی پیش رفته است .
نمایه ها:
پنیر | 
تولید | 
کشک | 
کد نوشتار : 4454