پودر پاناد در ساخت شمع اتومبیل و موتورهای احتراقی مصرف دارد.
کد نوشتار : 4450