دستگاه تولید علوف ه سبزمحیطی است که شرایط نور،درجه حرارت ورطوبت را برای گیاه بطور مصنوعی آماده می کند،چنانکه گیاه درمدت زمانی کوتاه به رشدی مناسب دست یابد. با این روش می توان در زمانی کوتاه ،اقدام به تولید علوفه کرد.کمبود آب در کشور ونیز کمبود مراتع طبیعی مناسب ،چاره یابی برای رفع‌مشکل کمبود علوفه دامی راضروری می کند. بخصوص برای دامداری های صنعتی در نزدیک شهرهای بزرگ که بامسئله کمبودآب و محدودیت زمین روبروهستند،نمونه ای ازاین دستگاه به ظرفیت 25 کیلوگرم علوفه در روز ساخته شده و بازده آن نیز 5 تا 7 برابربرای هرکیلوگرم جو بوده است .دراین دستگاه ،جو دردرون سینی های درشرایط مناسب نوروحرارت پس‌ازهشت روزبه علوفه سبزتولید می شود.آبیاری نیز با استفاده از یک منبع در داخل دستگاه و نیز نازل‌هایی بطور اتوماتیک در فواصل زمانی قابل تنظیم ،انجام می گیرد.
کد نوشتار : 4125