هدف ازانجام این بررسی تعیین مصرف بنزین اتومبیلهای سوری مازاد برسهمیه دریافتی ، تعیین میزان مصرف روغن وتعیین قطعات ولوازم یدکی اتومبیل که دربازارکمیاب میباشند .اطلاعات حاصله نشان می دهد که حدودا" بیش از سه میلیون کوپن سی لیتری بنزین مازاد بر سهمیه مقرر بنزین مصرف می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که بالغ بر سه میلیون و هشتصد هزار لیتر روغن بیش از سهمیه مقرر مصرف شده است . و از جمله لوازم یدکی کمیاب لاستیک و لوازم موتور می باشد.
کد نوشتار : 3884