این تحقیق با روش مصاحبه حضوری با کارشناسان و مجریان "جهادسازندگی " انجام گرفته است .هدف از انجام این تحقیق تعیین وضعیت و تاثیر برنامه تلویزیونی جهاد سازندگی بوده وازجمع نظریات این نتایج بدست آمد که برنامه "جهاد سازندگی " باید بر واقعیتها محرومیتها و نیازهای روستائیان تاکید کرده و از حاشیه رفتن ، تکرار و مصاحبه های طولانی اجتناب کند.
کد نوشتار : 3873