این گزارش ترجمه فصولی ازکتاب قدرت متقاعدکنندگی وسائل ارتباط جمعی وخبرمی باشد که دوموضوع رادربرمی گیرد: -1بخش نظری درمورد عینیت خبر،گزارش ،عکس ،انتخاب کلمات ،سرفصلها،گفتار وبالاخره حذف تعدیل خبر -2 نشان دادن این مسئله که علی رغم آزادی مورد ادعا درمطبوعات ورادیو وتلویزیون چگونه گردانندگان این موسسات با تکیه پرعوامل مختلف ازجمله مسئله زمانی پرتاخیر پخش یک مطلب ویاعدم پخش آن درروند جذب ودفع مطالب دخل و تصرف می کند.
کد نوشتار : 3635