دراین طرح خصوصیات تولید،تولیدمثل،صفات کیفی و کمی وظاهری موردبررسی قرارخواهد گرفت .طرح شامل 11پروژه میباشدکه طی اجرای آنها رکوردشیر،پرواربندی ،تجزیه لاشه ، ظرفیت تولید مثل مدت طول زایمان سرعت رشد بره ومادر اندازه گیری خواهد شد.
کد نوشتار : 2580