به منظوردستیابی به ارقام پرمحصول ترگندم که واجدصفات مطلوبی نظیرمقاومت به بیماریها خشکی ودیگر ناسازگاریهای محیط کشت باشند،بررسی زیرانجام می شود،تعداد 24 رقم گندم شامل 20 رقم ارسالی از موسسه تحقیقات اصلاح بذر که درسالهای 62 و 64 دراختیار این مرکز قرار گرفته و مورد مطالعه قرار گرفته اند.بهمراه یک رقم محلی بنام چهل دانه نیم گزی ودورقم گندم به شماره های 4055 و 4117 ودرآزمایشات مقایسه عملکرد سنوات گذشته بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات استان مورد مطالعه قرار گرفته و دارای عملکرد خوبی بوده اند ورقم قدس مجموعا 24 رقم گندم دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی و درچهار تکرار درشرایط آبی منطقه کشت می گردد.رقم امیدکه کشت غالب منطقه است جز ارقام ارسالی از موسسه بوده و رقم محلی چهل دانه نیمگزی و امید شاهدان آزمایش می باشند ارقام انتخاب شده ازاین آزمایش که سال سوم اجرای آن می باشد وپس ازمقایسه نتایج سه ساله ازطریق تجزیه واریانس مرکب انتخاب خواهد شد.
کد نوشتار : 2041