از آنجائیکه تامین و حفظ سلامتی بیماران که جهت عمل جراحی، تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد، پژوهش جهت بررسی مقایسه‌ای بین اثرات تزریق وریدی پروپوفول و کتامین بر میزان فشارخون، انجام شده است جامعه پژوهش را بیماران ارتوپدی که جهت عمل جراحی ارتوپدی الکتیو به اتاق عمل بیمارستان سینا و بقیه‌الله مراجعه می‌کردند، تشکیل دادند که 80 بیمار را که در گروه سنی بین 16-55 سال قرار داشتند و از هر حیث واجد شرایط بودند، انتخاب و به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند و بر حسب نمونه‌گیری تصادفی، روزهای یکشنبه، و سه‌شنبه از کتامین و روزهای دوشنبه و چهارشنبه ار پروپوفول جهت اینداکشن بیهوشی استفاده شده است . فشار خون شریانی واحدهای مورد پژوهش بوسیله دستگاه فشارخون و گوشی پزشکی در زمانهای قبل از اینداکشن و در دقایق 1 و 3 بعد ار اینداکشن، اندازه‌گیری و ثبت شده است . جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سئوالات پژوهش ، اطلاعات بدست آمده، براساس فرمولهای آماری تجزیه و تحلیل شده و استنباط آماری انجام شده است ، که براساس یافته‌های این پژوهش ، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک قبل از اینداکشن درهر دو گروه پروپروفول و کتامین مشابه بوده ولی بعد از اینداکشن بیهوشی در گروه پروپوفول با کاهش و در گروه کتامین با افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک مواجه می‌شویم، بطوریکه بیشترین مقدار کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه پروپوفول در دقیقه اول بعد از اینداکشن وجود داشته و بیشترین مقدار افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه کتامین به دقیقه سوم تعلق دارد. همچنین نتایج تحقیق در مورد یافته‌های جنبی مربوط به گروههای سنی نشان می‌دهد که بیشترین مقدار کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بعد از اینداکشن بیهوشی با پروپوفول، در گروه سنی 46-55 سال قرار دارد. درحالی که در گروه کتامین، بیشترین مقدار افزایش فشار خون سیستولیک در گروه سنی 46-55 سال وجود دارد و بیشترین مقدار افزایش فشار خون دیاستولیک به گروه سنی 36-45 سال تعلق دارد. بررسی‌های انجام شده در مورد تغییرات فشار خون در دو جنس زن و مرد حاکی از آن است که در گروه پروپوفول، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بعد از اینداکشن در زنان کاهش بیشتری نسبت به مردان دارد. همچنین فشار خون سیستولیک بعد از اینداکشن در گروه کتامین در زنان افزایش بیشتری را نسبت به مردان نشان می‌دهد. ولی در مورد فشارخون دیاستولیک بعد از اینداکشن در گروه کتامین در جنس مرد افزایش بیشتری نسبت به جنس زن دیده می‌شود. در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی و توصیه‌های لازم در مورد تجویز این دو دارو ارائه شده است .
کد نوشتار : 18832