ترکیب کشت (چغندر قند- گندم - آیش ) بعنوان اولین ترکیب کشت انتخابی درکرتهای دائم با کشت دو محصول فوق در دو بلوک با قطعه مجزا و در مجاورت هم حتی الامکان بارعایت یکنواختی بصورت گردشی اجراودرآن طرح سنجش موازنه تغذیه نبات چغندر قند(رقم توصیه شده درمنطقه ازنوع پلی ژرم تریپلوئژی ) باحاصلخیزی خاک در درازمدت مورد بررسی قرار می گیرد.روند مصرف تیمارهای مختلف کودی برای گندم وسایرعملیات مربوطه درطرح جداگانه برای این محصول ارائه شده است .پس‌ازبرداشت محصول وتجزیه وتحلیل‌آماری گزارش سالیانه براساس نتایج بدست آمده و بانگرش کامل به نتایج سال‌های قبل ارائه می گردد.ترکیب تیمارهای کودی برای چغندرقند درطول سال‌های مختلف آزمایش ثابت بوده و عبارت است از کرت تکرار تیمار N0 P0 N60 N60 طرح فاکتوریل N120 = 12 x 4 = 48 N180 این طرح در مرحله اول بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار انجام می شود. ازت از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل تامین می گردد.
کد نوشتار : 1223