این آزمایش دریک طرح اسپلیت پلات - فاکتوریل برروی 3 رقم سیب زمینی در 4 تکرار انجام خواهدشد.واریته ها درکرتهای اصلی ودرکرتچه ها3 نوع اندازه غده بذری ویاسه مقدار غده بذری درهکتار بصورت فاکتوریل قرارداده میشود.پس‌ازبرداشت مقدار محصول درسطح رکوردگیری راتوزین و عملکرد کل و عملکرد محصول سیب زمینی بذری رامشخص نموده وهمچنین غده های بذری رادر3 اندازه 28-35و35-45و45-60 تقسیم وشمارش نموده واطلاعات حاصله رادرپایان هرسال برای تعیین اثرات رقم ،اثرات اندازه غده ومقدارغده بذری درهکتار واثرات متقابل رقم x اندازه غده ومقدار غده بذری براساس طرح کرتهای یکبارخردشده وفاکتوریل ازطریق تجزیه واریانس ساده مورد محاسبه آماری قرارداده و باتعیین L.S.D میانگین تیمارها بایکدیگر مورد مقایسه قرارمیگیرند.
کد نوشتار : 3418