بمنظورمطالعه درجه سازگاری ارقام چاوداروتعیین چگونگی تطبیق‌آنهاباشرایط اقلیمی و وزراعی دیمزارهای کشورمقایسه محصول‌آنهاباشاهدهای گندم وجووترتینکاله بااستفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی این بررسی در6نقطه کشورانجام میشود.دراین آزمایش 12رقم چاودار وسه رقم شاهدهای ترتینکاله ،گندم وجوجمعا15رقم شرکت دارند.برروی عملکرددانه کرتها تجزیه واریانس‌انجام شده وباتعیین L.S.D بین آنهامقایسه انجام میگیرد.درخاتمه دومین سال آزمایش بااستفاده ازتجزیه واریانس مرکب اثرات متقابل سال ومنطقه نیزموردتجزیه وتحلیل قرارخواهدگرفت .
کد نوشتار : 2120