این تحقیق به بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری دانشگاههای تربیت مدرس ، تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران از سال 1347 لغایت 1371 که مشتمل بر 203 پایان‌نامه می‌باشند، می‌پردازد. بیشترین درصد تعداد پایان‌نامه‌ها 40ˆ73 درصد به دانشگاه تهران و کمترین میزان 46ˆ2 درصد به دانشگاه تربیت مدرس اختصاص دارد. نتایجی که از بررسی و تحلیل این پایان‌نامه‌ها با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مشاهده مستقیم بدست آمده، این گونه است : منابع چهار دانشگاه فوق 2446 استناد بوده که بیشترین استنادها به کتب لاتین 74ˆ28 درصد و کمترین استنادها به گزارشها 37ˆ0 درصد اختصاص یافته بود. از 203 پایان‌نامه مورد بررسی 71 پایان‌نامه دارای روش تحقیق و 132 پایان‌نامه فاقد آن بود. از این 71 پایان‌نامه 32ˆ87 درصد به نشریات لاتین استفاده کرده و از 132 پایان‌نامه فاقد روش تحقیق 33ˆ8 درصد پایان‌نامه به نشریات لاتین استفاده کرده بودند. دانشگاههای تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در تدوین کلیه پایان‌نامه‌های خود، روش تحقیق را رعایت کرده‌اند. بیشترین میزان استفاده از نشریات لاتین به دانشگاه تربیت مدرس و کمترین میزان به دانشگاه تهران اختصاص دارد. در 203 پایان‌نامه مذکور، 575 استناد به نشریات لاتین و 703 استناد به کتب لاتین شده است . فهرست مشترکی از نشریات لاتین موجود در این دانشگاهها مشمل بر 147 نشریه تدوین شد. همچنین مجلات هسته کتابداری استناد شده به آنها در منابع و ماخذ پایان‌نامه به صورت لیستی استخراج گردید.
کد نوشتار : 18417