این تحقیق در پی آن بود که در یابد آیا بین دانش‌آموزان دو زبانه و عادی در مورد متغیرهای پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، نرخ گذر، ترک تحصیل و دروس ریاضی و املاء فارسی تفاوت وجود دارد؟ فرضیه‌های تحقیق عبارت بوده‌اند از : الف - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی کمتر است . ب - میزان افت تحصیلی در دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی بیشتر است . ج - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی در درس ریاضی بیشتر از املاء فارسی است . د - میزان نرخ گذر از مقطع ابتدائی به راهنمائی در دانش‌آموزان دو زبانه نسبت به دانش‌آموزان دو زبانه نسبت به دانش‌آموزان عادی کمتر است . ه - میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان دوزبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی بیشتر است . برای آزمون فرضیه‌ها، از دبستانهای پسرانه شهر شوش دانیال(ع)، نمونه‌ای با حجم 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب گردید که 100 نفر از آنها را دانش‌آموزان دو زبانه و 100 نفر دیگر را دانش‌آموزان عادی شامل می‌شد. در هریک از پایه‌های تحصیلی این نسبت تقسیم گردیده، بطوری که نمونه انتخاب شده برای هر پایه تحصیلی 20 نفر برای هر گروه بود. سپس برای مجزا ساختن دو نوع دانش‌آموز از یکدیگر، پرسشنامه‌ای حاوی 15 سئوال از نوع بسته، بین آنها توزیع گردید و از نتایج امتحانات پایان سال به عنوان پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، نرخ گذر و از نمرات امتحانات پایان سال به عنوان پیشرفت در دروس ریاضی و املاء فارسی و از پرونده تحصیلی به عنوان شاخص تعداد تارکین استفاده گردید. با استفاده از آمار توصیفی از نوع مقایسه‌ای، داده‌های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست‌آمده، سه فرضیه از فرضیه ها را تائید و دو فرضیه را رد کرد. بدین معنی که : بین دانش‌آموزان عادی و دو زبانه از نظرآماری در میزان پیشرفت ، افت و ترک تحصیل تفاوت معنی‌داری بدست‌آمد ولی در مورد پیشرفت بیشتر درس ریاضی نسبت به املاء فارسی و نرخ گذر این فرضیه‌ها تائید نگردید.
کد نوشتار : 18904