موضوع این پایان‌نامه عبارت است از : چگونگی استفاده از تئوری‌های کنترل کیفیت آماری در صنایع بافندگی (بخش پارچه پنبه‌ای) و هدف اصلی از این تحقیق ارائه نحوه کاربرد تئوری‌های کنترل کیفیت آماری در صنایع بافندگی بخش پارچه پنبه‌ای می‌باشد و هدف‌های فرعی دیگر شامل، تعیین نقاط مهم کنترل، تعیین زمان و اندازه نمونه، تهیه نمودارهای کنترل، آزمایشات مهم و سازماندهی کنترل کیفیت در بافندگی می‌باشد. طبق برآورد وزارت صنایع پارچه مورد نیاز کشور تا پایان 1372 برابر 890 میلیون متر مربع و مصرف سرانه 16 متر مربع در نظر گرفته شده است و کمبود پارچه تا پایان 1372 برابر 118 میلیون متر مربع می‌باشد. اگر از تکنیک‌های کنترل کیفیت آماری به خوبی استفاده شود، کیفیت محصول بالا خواهد رفت و در اثر کاهش ضایعات هزینه‌های ضایعات نیز کاهش خواهد یافت و مقدار قابل ملاحظه‌ای صرفه‌جویی ارزی نیز درپی خواهد داشت . کنترل کیفیت در بافندگی شامل : کنترل نپ (نایکنواختی نخ) و استقامت نخ پود، در قسمت ماسوره‌پیچی، کنترل استقامت نخ تار در قسمت بوبین‌پیچی کنترل تاب در اینچ در قسمت چله پیچی و کنترل پرزگره‌آهار (درصد جذب آهار)، کنترل نخ بی‌سر، نخ اضافی، ضربدر، حاشیه، در قسمت بافندگی، کنترل تراکم تاروپود در طراحی و کنترل‌زدگی‌های تاری و پودی (قفسه تاری و پودی)، پارگی‌ها و سایر عیوب پارچه در قسمت اتاق پارچه می‌باشد. در این پایان‌نامه نمودار پارتو برای دپارتمانها و هر یک از عوامل توقف ترسیم شده است و درصد آن‌ها تعیین گردیده است . در مورد نپ و استقامت پود، استقامت نخ تاروپ درصد جذب آهار نمودارهای X و R هیستوگرام و علت معلول رسم شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در مورد زدگی‌های تاری و پودی نمودار U رسم گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که همگی نقاط تحت کنترل می‌باشند. نپ و استقامت نخ پود، استقامت نخ تار، درصد جذب آهار، تراکم تاروپود و درجه متقال پارچه مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و در تمام موارد انباشته‌های تعیین‌شده مورد پذیرش متقال گرفته‌اند و متقال پارچه کارخانه بافکار از نوع درجه 2 می‌باشد و 5، ایستگاه بازرسی در دپارتمان‌های بافندگی از اول مهر 72 استقرار یافته و تولید و ضایعات 6 ماهه اول 72 با 6 ماهه دوم 72 مورد بررسی قرار گرفته که نسبت ضایعات به تولید هر ماه به درصد، روند نزولی داشته است و ضایعات کاهش یافته است و بیان‌گر آن است که استفاده از تئوری‌های کنترل کیفیت آماری به سبب کاهش ضایعات می‌گردد و حفظ تولرانس‌ها به وضعیت ماشین‌آلات بستگی دارد.
کد نوشتار : 18597