این دفتر که مشخص نیست مربوط به چه مقطع تحصیلی است ، چهار فصل دارد. فصل اول تعریفی کلی است از مجموعه نظام آموزش عالی کشور، این فصل از آنجا آورده شده که بیان شود تمامی مشکلات و مسائلی که در یک محیط سازمانی همچون دانشگاه امام‌صادق(ع) به چشم می‌خورد، تنها ناشی از مختصات خاص این سازمان نیست . پاره‌ای از موارد نه تنها مبتلا به تمامی نهادهای علمی و حتی اداری کشور است بلکه برای بررسی و رفع آنها عاقلانه آن است از جایگاهی رفیع‌تر از یک نهاد خاص آموزشی اقدام شود. به همین واسطه در فصول بعدی، از عمده مشکلات عمومی و کلان سازمانی این دانشگاه صرف نظر شده است . در پایان فصل اول، ضمایمی در خور گردآوری شده، این ضمایم می‌تواند منظور نگارندگان این مجموعه را در ارائه یک دید کلی در مورد فضای موجود در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور کامل کند. فصل دوم این جزوه، اختصاص به نگاهی تئوریک به یکی از عمده‌ترین مباحث و در عین حال مشکلات مدیران در رابطه با تدبیر منابع انسانی دارد. از اینجا به بعد به تدریج مباحث کاربردی خواهند شد. به طوریکه در پاره‌ای موارد برای روشن ساختن مفاهیم، گاه به کوچک‌ترین و درظاهر بی اهمیت‌ترین نهادها و یا مشاغل سازمانی اشاره می‌گردد. فصل سوم، شامل نمودار سازمانی و شرح وظایف پیشنهادی جهت تدوین نظام نوین سازمانی دانشگاه امام‌صادق(ع) و فصل چهارم، سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان انتقادات دانشگاه از حوزه است .
کد نوشتار : 18410