امروزه، رشد روزافزون اطلاعات علمی، کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی را ناگزیر می‌سازد که به عنوان رابط های اطلاعاتی، تسهیلات لازم را برای دستیابی مراجعین، به اطلاعات مورد نیاز خود فراهم آورند. دراین تحقیق تجربی، تاثیر بسزای توانائیهای متصدیان بازیابی بر نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات با کامپیوتر فرضیه پژوهش است . منظوراز توانائیهای متصدیان، سوابق تحصیلی، تجربه کتابداری، آموزش کامپیوتر، میزان آشنائی با MeSH، تعداد دفعات بازیابی و غیره‌است . تعیین رابطه میان این متغیرهای مستقل و نتایج حاصل از بازیابی هدف پژوهش را تشکیل می‌دهد. جهت ارزیابی نحوه عملکرد متصدیان، سیزده نفر متصدی بازیابی اطلاعات بر روی سه موضوع منتخب به جستجو و بازیابی اطلاعات پرداختند. پس‌ازقضاوت مدارک بازیابی شده، امتیازات مربوط به درجه بازیافت ، درجه دقت بازیابی و نیز زمان صرف شده در بازیابی اندازه‌گیری شد. سپس اطلاعات مربوط به مشخصات متصدیان از پرسشنامه‌ها استخراج شده و رابطه میان آنها با رتبه‌های حاصل از سنجش نتایج بازیابی‌ها معین گردید. جهت محاسبات آماری از آزمون ضریب همبستگی آزمون t و آزمون z استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که نوع موضوع مورد بازیابی بر درجه بازیافت و زمان بازیابی تاثیر معنی‌داری می‌گذارد. بعلاوه بین متغیر مستقل تعداد دفعات بازیابی و متغیر وابسته زمان بازیابی ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. گذشته از آن میانگین درجه بازیافت متصدیانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشتند نسبت به سایرین بیشتر بود. هرچند بعلت محدود بودن تعداد شرکت‌کنندگان دراین تحقیق، نتایج حاصله قابل تعمیم نبود. معذالک باید اذعان داشت که بهترین رتبه‌ها متعلق به کسانی بود که در رشته کتابداری کاملا مجرب بوده، به اصول جستجو و بازیابی اطلاعات وقوف داشته و دارای مدرک تحصیلی بالاتری بودند. در بخش پایانی تحقیق پیشنهاداتی در زمینه ایجاد تسهیلات جهت ادامه تحصیل متصدیان در رشته کتابداری و سایر زمینه‌های وابسته ارائه شد تا موجبات ارتقاء توانائیهای حرفه‌ای ایشان فراهم گردد.
کد نوشتار : 18189