به منظور بررسی عوامل موثر بر هیرسوتیسم ایدیوپاتیک یک تحقیق تحلیلی - توصیفی و مورد - شاهدی بر روی 170 بیمار هیرسوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی هیرسوتیسم واقع در دانشگاه تربیت مدرس و 30 شاهد با توجه به matching factor های مورد نظر انجام شد. در این پژوهش تاثیر استرسهای روحی و تاریخچه خانوادگی مثبت بر روی هیرسوتیسم مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق پرسشنامه کاملی که شامل تمامی موارد لازم باشد در مورد بیمار تکمیل شده و پس از انجام معاینه بالینی کامل و انجام آزمایشات هورمونال و سونوگرافی و .... و با مشورت اساتید تشخیص نهایی گذاشته می‌شد. در این پژوهش مشخص شد که بیماران IH رتبه دوم را در کل گروههای هیرسوتیسم به خود اختصاص می‌دهند و در این گروه اکثریت هورمونهای مربوط به غدد مختلف موثر در ایجاد هیرسوتیسم در حد طبیعی و نزدیک به گروه شاهد بود در مورد نسبت LH/FSH، پروژسترون و Te/SHBG تفاوت معناداری با سایر گروههای هیرسوتیسم داشتند P < 0.01 که تمامی این یافته‌ها دلالت بر عدم وجود اختلالات گونادوتروپینی و یا اختلالات غدد موثر بر ایجاد هیرسوتیسم، در این گروه از بیماران دارد. اما متوسط اسکورپرمویی بیماران IH تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر گروههای هیرسوتیسم نشان نداد. از نظر وضعیت قاعدگی، اکثریت این گروه بیماران (78.4 درصد) قاعدگی طبیعی و منظم داشته که مشابه افراد گروه شاهد می‌باشد و تفاوت معنی داری از نظر interval قاعدگی و نظم آن با سایر گروههای هیرسوتیسم بخصوص بیماران PCO داشتند. P < 0.05 از نظر زایائی این گروه بیماران مشکل قابل ملاحظه‌ای نداشتند. در بررسی تاثیر رویدادهای استرس زای همزمان با شروع هیرسوتیسم در کل بیماران هیرسوت 77 درصد همزمان با شروع بیماری یک رویداد استرس زا را مطرح نموده‌اند که 7ˆ91 درصد از این مقدار را بیماران IH تشکیل می‌دهند که با P = 0.03 اختلاف معنی‌داری با سایر گروههای هیرسوتیسم داشته و در گروه شاهد نیز در 5ˆ93 درصد افراد رویداد استرس زا در کل زندگی داشته‌اند که نسبت به رویدادهای استرس زای همزمان با شروع هیرسوتیسم در گروه بیمار اختلاف معنی‌داری را نشان داده و در گروه شاهد بالاتر بوده است . همچنین در مورد سابقه مثبت خانوادگی اختلاف معنی‌داری بین گروه شاهد با بیماران هیرسوتیسم وجود دارد و در بین بیماران نیز در گروه IH بیشترین میزان سابقه مثبت خانوادگی دیده می‌شود. P = 0.0000 . با توجه به نتایج حاصل از این بهداشت میتوان اهمیت توجه به مشاوره‌های ژنتیک از نظر سابقه خانوادگی هیرسوتیسم و توجه به بهداشت روان جامعه و افزایش توانایی مواجهه افراد با رویدادهای استرس زای زندگی را نشان داد.
کد نوشتار : 17913