دراین تحقیق ابتدا پیشینه مردم گیل و دیلم و زبان آنها و صومعه‌سرا و برخی ویژگیهای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به بررسی گروه اسمی پرداخته و توضیح داده که گروه اسمی مجموعه‌ای از کلمات است که از یک اسم بعنوان هسته و یک یا چند وابسته تشکیل شده‌است و هسته معمولا بصورت اسم است که وابسته‌های گوناگونی می‌گیرد. دراین بخش ابتدا به توصیف مقوله‌های اسم پرداخته و سپس آنهارا ازنظر قرار گرفتن قبل‌یا بعداز هسته بعنوان وابسته‌های پسین و وابسته‌های پیشین دسته‌بندی کرده‌است و متذکر شده که بسیاری از وابسته‌های پسین فارسی در جایگاه پیشین اسم دراین گویش قرار می‌گیرند. بعد از بررسی و تشریح گروه اسمی به توصیف گروه فعلی اقدام نموده و توضیح داده که گروه فعلی به کلمه یا گروه کلماتی گفته می‌شود که هسته آنها یک فعل است و اجزای دیگر، وابسته آن هستند، بعلاوه افعال درسه زمان گذشته، مضارع و آینده همراه وندهای شخصی، وجه‌اخباری، التزامی، امری، و نشانه نفی می‌آیند. نمود مستمر و ساده نیز بکار می‌رود.
کد نوشتار : 00098f