بررسی رفتار و پیش بینی آینده دمای حداقل و حداکثر و متوسط ماهانه منطقه شمالغرب ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. به همین منظور آمار ماهانه دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه (از سال 1959 تا 1998) ایستگاه اردبیل (از سال 1977 تا 1998) انتخاب گردیدند. در مرحله بعد آمار توصیفی و مولفه های اصلی (روند، چرخه ای، تصادفی و فصلی) سری زمانی بطور فصلی و سالانه بررسی گردید و با استفاده از روش مدلسازی میانیگن متحرک جمع بسته خود بازگشت آریما‏‎ARIMA‎‏ و آریمای فصلی‏‎SARIMA‎‏ برای هر یک از ایستگاهها یک مدل احتمالی تعیین گردید.سپس با استفاده از مقدار کمترین واریانس و میانگین سری های زمانی تفاضل گیری شد.یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که تغییرات حداقل و حداکثر و متوسط دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه و اردبیل معنی دار می باشد.بطوریکه این تغییرات در ایستگاه تبریز با افزایش دما و در ایستگاههای ارومیه و اردبیل با روند کاهش دما همراه است.
کد نوشتار : 47634