این رساله که با عنوان بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جز هشتم قرآن گردآوری شده در سه فصل کلیات، نصوص احادیث همراه با بررسی سندی و دلالی آنها و شرح حال رجال تنظیم شده است.
کد نوشتار : 47931