رساله حاضر مقایسه‌ای سیستماتیک از متمم‌ها در فارسی و انگلیسی است . منظور از چنین مقایسه‌ای پیش‌بینی اشتباهاتی است که دانش‌آموزان فارسی زبان به هنگام یادگیری این قسمت از زبان مرتکب می‌شوند. اساس این اشتباهات بیشتر برپایه تداخل ترکیبات فارسی و انگلیسی است ، بدین معنی که فرض شده دانش‌آموزان فارسی‌زبان کلمات انگلیسی را اغلب در قالب‌های زبان انگلیسی بکار می‌برند. در فصل اول، ابتدا تعاریف دقیقی از متمم و مکمل داده شده و اینکه آنها چطور و در کجا بایستی بکار برده شوند. در همین فصل تحقیقات قبلی در باره متمم‌ها (چه در فارسی و چه در انگلیسی) - مثلا" تحقیقات چند زبانشناس ایرانی و اروپائی - مرور شده است . فصل دوم اختصاص به متمم‌ها در زبان فارسی دارد. در این فصل قالب‌هائی که در آنها، "که" بکار رفته بعنوان متمم اسم، فعل، و صفت مورد بحث قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب که، الگوهائی که برای متمم‌های هر قسمت بکار می‌روند جداگانه دسته‌بندی شده‌اند. در فصل سوم متمم‌ها در نکلیسی مورد بحث قرار گرفته‌اند. در این فصل سه متمم که می‌توانند برای تکمیل هر قسمت از جمله بکار روند، به دو گونه دسته‌بندی شده‌اند: اول براساس شکل متمم و دوم براساس قسمتی از جمله که متمم در تکمیل آن بکار برده شده است . در این فصل، مانند فصل قبل، افعالی که می‌توانند در یک الگو بکار برده شوند در یک لیست جا داده شده‌اند. فصل چهارم اختصاص به مقایسه سیستماتیک الگوهای متمم‌ها در انگلیسی و فارسی دارد. در این فصل ملاحظه می‌شود که گاهی یک الگوی فارسی چندین الگوی معادل در انگلیسی و بالعکس دارد. بدین لحاظ اغلب دانش‌آموزان فارسی‌زبان در بیان منظور خود به انگلیسی دچار اشکال می‌شوند. همچنین، چون در انگلیسی، گاهی یک فعل در چندین الگو بکار برده می‌شود و متمم‌های مختلفی می‌پذیرد، تداخل داخلی صورت می‌گیرد. فصل آخر اختصاص به نتیجه‌گیری دارد. در این فصل، براساس نتایج فصل چهارم، سعی شده راه‌حل‌هائی برای جلوگیری از تداخل الگوهای دو زبان پیشنهاد شود. این پیشنهادها براساس یافتن دلیل تداخل و پیش‌بینی آن، و در نتیجه پیشگیری از آن، می‌باشند.
نمایه ها:
متمم | 
فارسی | 
کد نوشتار : 149