زیست شناسی و بوم شناسی قارچ Phytophthora drechsleri Tucker عامل پوسیدگی ریشه و طوقه کدوئیان در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت . اینبیمری در نقاط مختلف جالیزکاری استان فارس مانند مرودشت ، سیدون، کوشک ، سروستان، فسا و جهرم شیوع دارد. نمونه‌های هموتالیک و هتروتالیک قارچ از کدوئیان جدا شد. بر طبق مطالعاتی که بعمل آمد نشان داد که ایزوله‌های مختلف از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی شبیه بهم و مانند ایزوله‌هائی بودند که قبلا" توسط دکتر ارشاد از یران گزارش شده‌است . برای تولید زئوسپر زیاد قارچ متدی موثر بدست آمد. بعد از شش روز رشد قارچ بر روی محیط لوبیا در 30 درجه سانتیگراد، ریشه‌های آن بوسیله محلول خاک استریل (توسط فیلتر) که با آب رقیق شده بود پوشانده شد و برای مدت 12 ساعت در درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد قرار گرفت . بعد از این مدت مقدار زیادی اسپرانژ تولید شد که از آنها پس از 10 دقیقه در درجه حرارت اطاق تا حدود 450000 زئوسپدر هر سانتی‌متر مکعب آب بدست آمد. درجه حرارت مناسب برای رشد ریسه‌های قارچ در محیط کشت و آلودگی گیاه به وسیله زئوسپر 30 درجه سانتیگراد میباشد. تعداد صد زئوسپر یا بیشتر در سانتیمتر مکعب آب باعث مرگ گیاهچه حساس میشوند. طالبی در سنین مختلف از یک تا 8 هفته نسبت به آلودگی توسط زئوسپورها حساس بودند. ایزوله‌های مختلف این قارچ درجات مختلف بیماریزائی را بر روی نمونه حساس طالبی نشان دادند. به نظر میرسد که پاتوژن بصورت کلامیدسپور و ااسپور در بقایای آلوده گیاهی زمستان گذرانی میکند. از 116 رقم مختلف طالبی، خربزه، هندوانه، خیار و کدوی ایرانی و خارجی که بازئوسپر این قارچ تلقیح شده بودند حساسیت مختلفی را نسبت به این قارچ نشان دادند. طالبی و خربزه از همه حساستر کدو از همه مقاوم‌تر بود. از میان ارقام مختلف کدوئیان خیار رقم Ohio M.R. از آمریکا و یک رقم محلی از اصفهان بنام خیار بومی و هندوانه رقم Klondike No,7 از امریکا ویک طالبی رقم Gold & Silver از ژاپن نسبت به آلودگی توسط زئوسپرها کاملا" مقاومت نشان دادند.
کد نوشتار : 335