شهرداری به عنوان سازمان محلی و حقوقی که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی، خدماتی ، فرهنگی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می کند. می تواند با بهره گیری موثر از نیازها و مشکلات واقعی مردم و اقدم در جهت حل آنها، زمینه مساعدی را برای ارتباط منطقی و صحیح و برآورده ساختن انتظارات شهرداری و شهروندان از همدیگر فراهم سازد. سنجش نگرشهای شهروندان نسبت به فعالیتهای شهرداری یک ابزار کنترلی و نظارتی اثربخش را در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهرداری قرار می دهد. گزارش حاضر به سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد خدمات شهری شهرداری در سطح نواحی شهر تهران در آذرماه 1378 پرداخنه و توسط پرسشنامه از 1635 نفر همشهریان تهرانی انجام گردیده است.
نمایه ها:
رضایت | 
1378 | 
کد نوشتار : -