این پایان نامه تحقیقی است در مورد کتابخانه‌های عمومی (وابسته به وزارت فرهنگ و هنر) و کتابخانه‌های کودکان (تحت سرپرستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان). بدین منظور 14 کتابخانه از 31 کتابخانه استان آذربایجان شرقی انتخاب شده‌اند. بررسی شامل مجموعه‌ها، انتخاب و دریافت کتاب ، فهرست نویسی و طبقه‌بندی، خدمات عمومی، نحوه مدیریت ، کارمندان، ساختمان وبودجه میباشد. نتیجه اینکه در کتابخانه‌های عمومی، کمبود کارمند متخصص ، عدم خدمات لازم و جدی گرفته نشدن هدفهای کتابخانه، از اشکالات عمده‌اند. بطورکلی کتابخانه‌های کودکان با مقایسه با کتابخانه‌های عمومی در موقعیت و شرایط بهتری قرار دارند. و از مجموعه بهتر و ساختمان مجهز و خدمات مفیدتری برخوردار هستند و تا حدودی به هدفهای کتابخانه نزدیک شده‌اند.
نمایه ها:
کودک | 
کد نوشتار : 208