مشکلات تدریس زبان انگلیسی به دانش‌آموزان لرستان موضوعی است که این رساله به آن پرداخته است . با برابرنهادن برخی ویژگیهیا ساختمانی انگلیسی، فارسی و لری و نتایج حاصل از این برابر نهاد، تاثیر پنهانی گویش لری هنگامی که لر زبان از طریق فارسی انگلیسی می‌آموزد آشکار خواهد شد. در این تحقیق دستگاه واجی، ساختمان هجا، نظام‌نویسه‌ها، و بالاخره دستگاه دستور سه زبان مذکور با یکدیگر مقایسه شده و نتایج زیر بدست آمده است : مقایسه جداول همخوانهای تمایزدهنده نشان داد که گروهی از همخوانها در هر سه زبان مشترک و گروهی دیگر خاصه زبانی هستند. مثلا سایشی‌های دندانی واکبر خاص انگلیسی و بستی ملازی بیواک خاص لری، و بستی ملازی واکبر خاص فارسی است . نتایج کلی مقایسه واکه‌های انگلیسی، فارسی و لری نشان داد که تعداد واکه‌ها در انگلیسی 12، لری 8 و فارسی 6 می‌باشد. در شرایط عادی، انگلیسی زبان و لر زبان بهتر می‌توانند تمایزات موجود بین واکه‌های فارسی را رعایت کنند تا فارسی زبان بین واکه‌های انگلیسی و لری را. یکی از دلائل ناکامی گویندگان دو زبان فارسی و لری در تولید واکه‌های انگلیسی این است که بخش معینی از زبان در فارسی و لری عهده‌دار تولید یک یا دو واکه است ، اما همان بخش در انگلیسی چندین واکه متمایز را تولید می‌نماید. نظام واج‌آوایی این زبانها متفاوت و ساختمان هجا در فارسی و لری ساده‌تر از ساختمان هجا در انگلیسی است . نبودن خوشه‌های همخوانی آغازی در نظام واج‌آوایی فارسی و لری مشکلات عمده‌ای برای گویندگان این زبانها در یادگیری انگلیسی ایجاد می‌کند. مقایسه دستگاه دستوری این زبانها برمبنای دو آزمون که از 50 آزمون شونده به عمل آمد استوار شده است . مواد خام آزمونها عبارت بودند از: اوراق امتحانات ترجمه و انشاء انگلیسی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای خرم‌آباد و آزمونی که انتخاب جملات آن براساس نکاتی صورت گرفته که آزمایش آنها مورد نظر بوده است . نتایج آزمون نشان داد که کلیه اشتباهات ، ناشی از مکانیزم تداخل است و برحسب کیفیت کلی به پنج گروه قابل تمایز می‌باشند: 1) افزایش غیر لازم یک عنصر زبانی از مجموعه عناصر زبانی یک سازه . 2) حذف اشتباهی یک عنصر زبانی از مجموعه عناصر زبانی یک سازه . 3) گزاردن یک عنصر زبانی در محلی از سازه که نباید باشد. 4) برهم زدن قواعد با هم آیی عناصر محور هم‌نشینی . 5) کاربرد اشتباه‌آمیز یک عنصر در محور جانشینی به جای عنصر دیگر در همان محور. در بخش آخر این رساله پیشنهاداتی در باره تدریس زبان انگلیسی ارائه شده است .
کد نوشتار : 83