در این جزوه به 210 طرح که همگی پژوهشی بوده و در بخشهای علمی دهگانه سازمان مرکزی در تهران مطرح میباشند اشاره شده است . همچنین قسمتی از طرحهای کارگاه شیشه‌گری سازمان نیز ضمیمه میباشند. در مواردیکه طرحی با همکاری دو یا چند بخش علمی به اجرا درآمده، توضیح لازم در ستون ملاحظات ارائه گردیده است . تعداد طرح‌ها به تفکیک بخش مربوطه و مراحل مختلف از تحقیق تا تولید در "جدول مراحل گوناگون طرح‌های پژوهشی سازمان مرکزی (تهران) مشخص شده است . طرحهای مزبور در یکی از مراحل چهارگانه زیر قرار دارند.