بررسی وضعیت تولید فلز روی در کشور و مسائل و مشکلات موجود در این صنعت ، شناخت مواد اولیه و معادن فعال و غیرفعال تولید کننده روی و طرحهای در دست اجراء در این صنعت و نیز بررسی وضعیت جهانی و قیمت این فلز و انعکاس مشکلات این صنعت به مراجع زیح‌الصلاح - و شناخت عمده‌ترین واحد تولید کننده این فلز فرآوری مواد معدنی ایران.
نمایه ها:
تولید | 
قیمت | 
ایران | 
روی |