تولید روغن موتور تصفیه اول توسط شرکت‌های ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نفت پارس و نفت بهران انجام می‌گیرد که سهم هر یک از شرکت‌های مذکور طی سالهای 71 تا 75 حدودا به ترتیب 80، 12، 8 درصد بوده است که در سال 75 شرکت روغن موتور صنعتی جنوب با ظرفیت 18 میلیون لیتر راه‌اندازی گردید و طبق برآوردهای انجام پذیرفته توسط دو شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نفت بهران مصرف سالیانه روغن موتور حدودا 500 تا 600 میلیون لیتر تخمین زده شده است که تا پایان سال 1375، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نفت پارس و نفت بهران 401 میلیون لیتر روغن موتور تولید نموده‌اند که نسبت به سال 1374 کاهش تولید وجود داشته است که این کاهش از سوی شرکت ملی پخش بوده است و توزیع روغن موتور در سطح کشور توسط نمایندگان سه شرکت صورت می‌گیرد و صادرات این کالا توسط دو شرکت نفت پارس و بهران انجام گرفته است واردات روغن به کشور از پنج سال پیش تاکنون سیری نزولی داشته و در سال 74 کشور از واردات روغن موتور بی‌نیاز گردیده است .
نمایه ها:
1375 | 
تولید | 
توزیع |