این پژوهش به منظور بررسی رابطهء بین شیوهء فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در دانشگاه انجام شده است . جامعهء آماری مورد مطالعه، شامل دانشجویانی است که در آزمون سراسری سال تحصیلی 1369-70 در یکی از گروههای آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاههای جامعه و تخصصی منتخب زیر پذیرفته شده‌اند و هم‌اکنون به تحصیل اشتغال دارند: دانشگاههای جامع، عبارتند از: دانشگاههای الزهرا، بوعلی، تهران، تبریز، گیلان، و دانشگاههای تخصصی امیرکبیر، صنعتی شریف ، صنعتی اصفهان، علم‌وصنعت و علامه طباطبایی است . سه فرضیهء پژوهش به شرح زیر تایید شد: -1 موفقیت دانشجویانی که در یکی از پنج انتخاب اول خود پذیرفته شده‌اند، از کسانی که در انتخابهای چندگانه بعدی پذیرفته شده‌اند، بیشتر است . -2 با توجه به ضوابط فعلی گزینش دانشجو، شمار فراوانی از پذیرفته‌شدگان در رشته‌هایی به تحصیل اشتغال دارند که علاقهء زیادی به آن رشته‌ها ندارند. -3 بین علاقه به رشتهء تحصیلی و موفقیت دانشجو رابطهء معنی‌داری وجود دارد.