طرح "بررسی تجربیات و برنامه‌های آموزش عالی ایالتی در کانادا" در انستیتوی تحقیقات تربیتی آنته ریووابسته به دانشگاه تورونتو تهیه شده است . انتخاب این دو موضوع برای بررسی، به دو دلیل انجام گرفته است : -1 کوشش برای پاسخگویی به برنامه‌های تحقیقاتی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و اجرای پژوهش در موضوع دهمین گروه از سرفصلهای تحقیقاتی مصوب موسسه که بررسی و شناسایی دربارهء برنامه‌های آموزش عالی در جهان است . -2 ایجاد زمینه برای توسعهء تحقیقات در مورد مقایسهء نظام برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور با سایر نظامهای آموزش عالی.