در این گزارش ضمن ارائه وضعیت منابع آب زیرزمینی از دشتهای کشور، جمع‌بندی از تعداد و تخلیه چاهها، قنوات و چشمه‌ها در سطح کشور ارائه شده است .
نمایه ها:
آمار | 
1373 |